به گالری تصاویر دوره دوم خوش آمدید...

اردو ها

بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگاه ها

پژوهش ها

فضای مدرسه

همایش ها

بازدید از دانشگاه علم و صنعت

جشنواره ابن سینا

زنگ ورزش

مشاوره

اردو های مطالعاتی

برگزاری امتحانات ترم اول

مراسم روز دانش آموز

چهارشنبه آخر سال

اردوی مطالعاتی نوروزی